mariana cotenescu

Notar Public pitesti

12

Ani de experiență

Servicii

Contract de vânzare-cumpărare

Documente necesare:

· Acte de identitate părți;
· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă – definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate etc);
· Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului;
· Încheiere de intabulare;
· Documentaţia cadastrală;
· Extras de Carte Funciară pentru autentificare;
· Certificat de performanță energetică al clădirii;
· Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari;
· Ultima factură și chitanța de achitare a energiei electrice.

Contract de ipotecă

Documente necesare:

· Acte de identitate părți;
· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă – definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate etc);
· Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului;
· Încheiere de intabulare;
· Extras de Carte Funciară pentru imobilele care au deja Carte Funciară deschisă;
· Documentația cadastrală;
· Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotărârea AGA).

Contract de comodat/închiriere

Documente necesare:

· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă – definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate etc);
· Acte de identitate părți;
· Acte proprietate autoturism (talon, carte de identitate);
· Certificat de performanță energetică al clădirii – eliberat de un auditor energetic autorizat (numai la contractele de închiriere la solicitarea locatarului);
· Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotărârea AGA).

Contract de partaj/lotizare/alipire

Documente necesare:

· Acte de identitate părți;
· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă – definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate etc);
· Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului;
· Încheiere de intabulare;
· Extras de Carte Funciară pentru autentificare;
· Documentația cadastrală ale imobilelor supuse partajului/lotizării/alipirii;
· Certificat de urbanism, în cazul alipirilor și dezmembrărilor imobilelor intravilane.

Contract de întreținere

Documente necesare:

· Acte de identitate părți;
· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –
definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate etc);
· Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului;
· Încheiere de intabulare;
· Documentaţia cadastrală;
· Extras de Carte Funciară pentru autentificare;
· Certificat de performanță energetică al clădirii;
· Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari;
· Ultima factură și chitanța de achitare a energiei electrice.

Contract de donație

Documente necesare:

· Acte de identitate părți;
· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –
definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate etc);
· Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului;
· Încheiere de intabulare;
· Documentaţia cadastrală;
· Extras de Carte Funciară pentru autentificare;
· Certificat de performanță energetică al clădirii;
· Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari;
· Ultima factură și chitanța de achitare a energiei electrice.

Contract de schimb imobiliar

Documente necesare:

· Acte de identitate părți;
· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –
definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate etc);
· Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului;
· Încheiere de intabulare;
· Documentaţia cadastrală;
· Extras de Carte Funciară pentru autentificare;
· Certificat de performanță energetică al clădirii;
· Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari;
· Ultima factură și chitanța de achitare a energiei electrice.

Contract de rentă viageră

Documente necesare:

· Acte de identitate părți;
· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –
definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate etc);
· Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului;
· Încheiere de intabulare;
· Documentaţia cadastrală;
· Extras de Carte Funciară pentru autentificare;
· Certificat de performanță energetică al clădirii;
· Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari;
· Ultima factură și chitanța de achitare a energiei electrice.

Contract de cesiuni de drepturi

Documente necesare:

· Acte identitate părți;
· Dispoziția emisă de Primăria în raza căreia se află imobilul revendicat sau, în funcție de faza la care se află fiecare dosar, Dispoziția emisă de Autoritatea Națională de Restituire a Proprietăților;
· Notificarea înregistrată la Primăria în raza căreia se află imobilul revendicat;
· Certificat de moștenitor/certificat de calitate de moștenitor emis în urma defunctului căruia a aparținut imobilul revendicat;
· Actul de proprietate a imobilului revendicat;
· Decretul de trecere a imobilului în proprietatea statului.

Antecontract de vânzare-cumpărare

Documente necesare:

· Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –
definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și Certificatul de Moștenitor;
· Încheiere de intabulare + documentația cadastrală (dacă există) + Extras de carte funciară pentru informare;
Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator etc).

Divorț prin acordul soților

Documente necesare:

· Certificatul de căsătorie – în original;
· Certificatul de căsătorie – în copie legalizată (se oprește la dosar);
· Certificatele de naștere ale ambilor soți – în original;
· Certificatele de naștere ale copiilor;
· Actele de identitate ale ambilor soți – în original;
· Anchetă socială efectuată de către autoritatea tutelară;

Competența soluționării divorțului este a notarului public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților.

Declarații

Documente necesare:

· Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Alte documente necesare, după specificul solicitării.

Declarație plecare copil în afara țării

Documente necesare:

· Actele de identitate ale ambilor părinți (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Certificatul de naștere + pașaport sau carte de identitate copil;
· Datele însoțitorului: numele, domiciliul, datele din pașaport sau buletin (serie, nr., data eliberării, data valabilității, autoritatea care l-a eliberat).

Declarație de notorietate

Documente necesare:

· Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport) care să nu fie rude cu cel pentru care declară;
· Acte din care să reiasă diferențele de nume.

Declarație de opțiune succesorală

Documente necesare:

· Actele de identitate ale părții (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Certificatul de deces al defunctului – copie.

Declarație revocare procură/testament

Documente necesare:

· Actul de identitate al părții (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Procură/testamentul – în original;
· Certificatul de la RNPR în cazul procurii cu verificarea acesteia (dacă a fost sau nu revocată);
· Certificatul de la RNTA în cazul testamentului cu verificarea acestuia (dacă a fost sau nu revocat).

Procuri

Documente necesare:

· Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Alte documente necesare, după specificul solicitării.

Procură înstrăinare imobil

Documente necesare:

· Actele de identitate ale părții (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Certificatul de deces al defunctului – copie.

Procură succesiune

Documente necesare:

· Actul de identitate al părții – mandant (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Actul de identitate al mandatarului (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport) – copie;
· Certificatul de deces al defunctului – copie.

Legalizări de copii ale unor înscrisuri

Documente necesare:

· Exemplarul documentului – în original.

Legalizări de semnătură

Documente necesare:

· Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Actul pentru care se solicită legalizarea semnăturii.

Legalizarea semnăturii traducătorului

Documente necesare:

· Documentul tradus în câte exemplare îl dorește partea, plus unul pentru arhiva Biroului Individual Notarial;
· În cazul în care traducătorul autorizat are depus specimenul de semnătură la sediul Biroului Individual Notarial, prezența acestuia nu este necesară.

Testament

Documente necesare:

· Actul de identitate al testatorului, persoana care lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Date de identificare ale legatarului, persoana în favoarea căreia se lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport – copie).

Act dezmembrare/dezlipire imobil

Documente necesare:

· Acte de identitate părți;
· Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –
definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate etc);
· Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului;
· Documentaţia cadastrală;
· Extras de Carte Funciară pentru autentificare;
· Certificat de urbanism.

Specimen de semnătură

Documente necesare:

· Actul de identitate al părții (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Dovada disponibilității denumirii se eliberează de către Oficiul Registrului Comerțului sau prin intermediul unui act constitutiv, act adițional sau orice act din care să rezulte calitatea părții în societatea pentru care iși depune specimenul de semnătură.

Certificarea unor fapte

Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
· faptul că o persoană se află în viață;
· faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
· faptul că persoana din fotografie este aceeași cu persoana care solicită certificarea;
· faptul că o persoană, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi și la o anumită oră la sediul Biroului Individual Notarial, precum și declarația acesteia.


Documente necesare:

· Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Somația, notificarea.

Certificarea proceselor-verbale

Certificarea proceselor-verbale și hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților societăților comerciale

Notarul public poate certifica printr-o încheiere data și locul adunării, faptul semnării procesului-verbal sau a hotărârii de către președintele adunării generale sau de către toți participanții.

Documente necesare:

· Actele de funcționare pentru persoanele juridice-societățiile comerciale;
· Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Alte documente necesare, după specificul solicitării.

Acte constitutive/adiționale societăți

Documente necesare:

· Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Dovada disponibilității denumirii se eliberează de către Oficiul Registrului Comerțului;
· Actul doveditor al sediului, act de proprietate, contract de închiriere etc;
· Actele adiționale se referă la modificarea unor elemente ale actelor constitutive (capital, număr de membrii, obiectul activității, sedii, filiale, sucursale etc).

Invitație

Documente necesare:

· Actul de identitate al celui care invită (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
· Pașaportul/cartea de identitate al celui invitat;
· Trebuie specificată perioada invitației.

Darea de dată certă unor înscrisuri

Documente necesare:

· Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
· Actul pentru care se solicită darea de dată certă.

Dezbaterea succesiunii

Documente necesare:

· Acte de stare civilă care fac dovada relației de rudenie;
· Certificatul de deces;
· Certificatul de căsătorie al soțului supraviețuitor (sau certificat deces/certificat moștenitor);
· Certificatul de naștere + căsătorie a descendenților sau altor rude care au vocație succesorală;
· Testamentul în original (dacă există);
· Acte de identitate ale moștenitorilor (carte identitate, buletin, pașaport);
· Actele care atestă averea defunctului: acte proprietate de bunuri imobile (contract vânzare-cumpărare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuinței, contract de împrumut/rate, adeverință de achitare integrală);
· Încheiere de intabulare + documentația cadastrală (dacă există) + Extras de Carte Funciară pentru informare;
· Certificatul de atestare fiscală de la Administrația Financiară – în original;
· Acte proprietate autoturism (talon, carte de identitate) – dacă există;
· Certificatul de atestare fiscală pentru autoturism de la Administrația Financiară;
· Certificatul de acționar (dacă există) + Extras cont de la Depozitarul Central;
· Carnete C.E.C. (dacă există);
· Bani la Bancă (extras de cont / contract de depozit);
· Extrase de cont din bancă dacă există datorii (credite) la bănci, aceste sume intrând în pasivul succesiunii;
· În cazul în care un imobil a aparținut defunctului, dobândindu-l ca bun propriu, înainte de încheierea căsătoriei, însă a achitat o parte din ratele imobilului, căsătorit fiind, este necesară o adresă de la societatea vânzătoare cu sumele plătite în timpul căsătoriei, soțul supraviețuitor având un drept de creanță din jumătate din aceste sume (pasiv), succesiunea dezbătându-se pe întregul imobil și nu pe jumătate (activ);
· Act concesiune – loc de veci;
· Adeverință cu valoarea locului de veci de la Administrația Cimitirelor sau Parohie – în original;
· Doi martori din afara familiei care să declare în scris că l-au cunoscut pe defunct (de cel puțin 10 ani înaintea decesului);
· Pentru succesibilii incapabili (minori, interziși judecătorești și alienați mintal), se va numi un curator special;
· Pentru moștenitorii legali sau testamentari este necesară prezența lor la dezbaterea succesiunii sau prezentarea unei procuri – în original;
· Dacă există declarații de opțiune succesorală, acestea trebuie depuse la dosar – în original.

Website dezvoltat de addInfinity.tech